I DEFINICJE

 1. Regulamin – Regulamin świadczenia usługi dostępu usługi sprzedaży elektronicznej subskrypcji pl1vod.com

 2. Świadczeniodawca:

FreeDomMedia SP. Z O. O. z siedzibą pod adresem
ul. Domaniewska 37/23, 02-672 Warszawa,
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
pod nr KRS 0000382097,

NIP 7010286705,
nr REGON 142840678,
kapitał zakładowy
50 000,00 zł.

będący wydawcą:

 1. Platformy pl1vod.com

 2. tygodnika „Warszawska Gazeta” 

 3. miesięcznika „Zakazana Historia”

 4. miesięcznika „Polska Niepodległa”

 5. internetowej telewizji www.pl1.tv

 1. Nabywca/Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełnię zdolności do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna mniemająca osobowości prawnej, zarejestrowana w Serwisie i korzystająca z Usług świadczonych przez Świadczeniodawcę. Użytkownik niepełnoletni lub nie posiadający albo ograniczony w zdolności do czynności prawnych może działać przez przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna prawnego.

 2. Serwis – wydawany przez Świadczeniodawcę, serwis internetowy znajdujący się na stronie internetowej pl1vod.com, za
  pośrednictwem którego Użytkownik dokonuje zakupu Usługi określonej w niniejszym Regulaminie.

 3. Usługa także „Subskrypcja” – ogół uprawnień przysługujących Użytkownikowi na skutek zawarcia umowy ze Świadczeniodawcą w oparciu o niniejszy Regulamin. W ramach jej wykupienia Użytkownik uzyskuje dostęp do:

  1. wszystkich artykułów publikowanych na stronie pl1vod.com

  2. plików PDF tygodnika „Warszawska Gazeta”

  3. plików PDF miesięcznika „Zakazana Historia”

  4. plików PDF miesięcznika „Polska Niepodległa”

  5. nagrań telewizji www.pl1.tv typu „Premium”, niedostępnych dla odbiorców , którzy nie wykupią uprzednio subskrypcji.

 4. Subskrypcja ma charakter odnawialny i odbywa się przez kolejne automatycznie odnawiane Okresy subskrypcji, na podstawie realizowanych Płatności cyklicznych w postaci opłat pobieranych automatycznie z Karty Płatniczej Konsumenta w systemie paypal w związku z odnawianiem subskrypcji.

 5. Konto Użytkownika – zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Użytkownikowi w ramach korzystania z Serwisu.

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Świadczeniodawca oferuje Użytkownikowi zakup elektronicznej subskrypcji na czas nieoznaczony wszystkich artykułów publikowanych na stronie internetowej pl1vod.comoraz

  1. możliwość pobrania elektronicznego wydania tygodnika „Warszawska Gazeta” w formie plików PDF,

  2. możliwość pobrania elektronicznego miesięcznika „Zakazana Historia” w formie plików PDF,

  3. możliwość pobrania elektronicznego miesięcznika „Polska Niepodległa”

  4. dostęp do nagrań typu premium telewizji pl1vod.com

 1. Jedna wykupiona subskrypcja przysługuje jednemu Użytkownikowi i jest kierowana do jednego, wskazanego przez niego adresu poczty elektronicznej.

 2. Subskrypcja jest dostępna na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, dla osób wskazanych w niniejszym regulaminie i korzystających z sieci Internet.

 3. Wykupienie subskrypcji nie obejmuje dostępu do innych usług/sklepów internetowych itp., które są reklamowane lub linkowane na stronie pl1vod.com. Korzystanie z usług tych podmiotów opiera się o ich regulaminy.

III ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

  1. Warunkiem skorzystania z Usługi jest:

a) Rejestracja w Serwisie – Założenie Konta Użytkownika,

b) Akceptacja Regulaminu, w tym regulaminów korzystania ze strony internetowej www.warszawskagazeta.pl (osobny regulamin),

c) Złożenie zamówienia, w tym podanie kraju stałego pobytu, adresu poczty elektronicznej oraz uiszczenie stosownej, zgodnej z cennikiem opłaty za zakup elektronicznej subskrypcji.

d) podanie numeru karty płatniczej, celem pobierania opłat z tytułu subskrypcji w systemie paypal

2. Rejestracji w Serwisie Użytkownik dokonuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, w którym podaje adres poczty elektronicznej do której przypisane zostanie Konto Użytkownika.

3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i jego akceptacji oraz przesłaniu do Świadczeniodawcy, każdy Użytkownik otrzyma swój własny Panel (Konto) Użytkownika, w którym będzie mógł zarządzać swoimi danymi.

4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość podanych danych, ich formę i treść, jak również przyjmuje do wiadomości, że podawanie danych nieprawdziwych, danych osób nieistniejących, do dysponowania którymi nie miał uprawnień jest zabronione. Nadto Użytkownik ma pełną świadomość, że może ono stanowić podstawę do odpowiedzialności karnej tak samo jak posłużenie się w celu dokonania płatności cudzą kartą płatniczą i/lub kartą do której nie posiadał uprawnień.

 1. Po złożeniu zamówienia i uiszczeniu opłaty przez Użytkownika, Świadczeniodawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

 2. Uruchomienie subskrypcji za pośrednictwem Serwisu zostanie dokonane w terminie po upływie 14-stu dni od dnia złożenia
  zamówienia.

 3. W terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia Użytkownik może odstąpić od Umowy, co oznacza cofnięcie wszystkich zgód i obowiązek zwrotu płatności otrzymanej przez Świadczeniodawcę.

 4. Subskrypcja może zostać udostępniona Użytkownikowi przed upływem 14 dni, o których mowa powyżej, po otrzymaniu przez Świadczeniodawcę potwierdzenia uiszczenia opłaty i oświadczenia Użytkownika o zgodzie na świadczenie subskrypcji przed upływem 14 dni. Złożenie takiego oświadczenia oznacza automatyczną rezygnację z terminu na odstąpienie od umowy dostępu do usługi/subskrypcji.

 5. Zakazane jest udostępnianie przez Użytkownika osobom/podmiotom trzecim danych umożliwiających skorzystanie z zakupionej Usługi Subskrypcji.

IV METODY I SPOSOBY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI

 1. Po złożeniu zamówienia, Użytkownik niezwłocznie dokonuje opłaty za subskrypcję.

 2. Brak opłaty/podania numeru karty płatniczej skutkować będzie
  anulowaniem zamówienia.

 3. Płatność za kolejne Okresy subskrypcji będzie realizowana poprzez automatyczne pobranie kwoty z karty płatniczej, w wysokości zgodnej z ofertą zakupu.

 4. Kwota za kolejny Okres subskrypcji, w przypadku płatności kartą płatniczą jest pobierana nie wcześniej niż 120 godzin (5 dni) przed rozpoczęciem kolejnego Okresu subskrypcji.

 5. Użytkownik wyraża zgodę na powiązanie jego Konta czytelnika z numerem identyfikującym jego kartę płatniczą i umożliwiającym dokonanie kolejnych transakcji.

 6. Autoryzacja transakcji płatności kartą płatniczą dokonywana jest przez dany serwis rozliczeniowy, przy współpracy z bankiem, który wydał kartę płatniczą. Dane wprowadzane do formularza autoryzacji transakcji dotyczące posiadacza karty (dane osobowe, numer karty) przekazywane są bezpośrednio do serwisu rozliczeniowego. Świadczeniodawca nie gromadzi żadnych danych dotyczących kart, którymi dokonywane są płatności.

 7. W razie niemożności pobrania należności przed dniem rozpoczęcia nowego Okresu subskrypcji, z powodu braku odpowiednich środków na karcie płatniczej Użytkownika, umowa subskrypcji ulega rozwiązaniu, do czego wystarczy złożenie i przesłanie Użytkownikowi przez Świadczeniodawcę oświadczenia wysłanego na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

 8. Cena podana w Serwisie jest ceną zawierającą podatek VAT i wyrażoną w PLN.

 9. Aktualizacja cen opublikowanych na stronie ofertowej Subskrypcji nie
  wymaga zmiany Regulaminu.

 10. Użytkownicy będący przedsiębiorcą i oczekujący wystawienia faktury VAT z tytułu zakupu Subskrypcji, będzie ją otrzymywał na adres e-mail powiązany z Kontem czytelnika.

 11. Świadczeniodawca informuje, iż podmiotem z nim współpracującym, umożliwiającym realizację płatności jest PayU S.A. z siedzibą
  w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 186. Szczegóły dotyczące obsługi płatności, bezpieczeństwa transakcji, w tym regulamin systemu, udostępnione zostały na stronie internetowej PayU S.A.

V ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI

 1. Użytkownik może zrezygnować z Subskrypcji poprzez anulowanie Subskrypcji dokonane w ustawieniach Konta, nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem kolejnego Okresu subskrypcji poprzez wysłanie rezygnacji na adres e-mail: kontakt@freedommedia.pl.

 2. Po otrzymaniu rezygnacji z subskrypcji Świadczeniodawca zaprzestanie pobierania płatności za subskrypcję.

 3. W razie ponownego zawarcia przez Użytkownika Umowy o świadczenie Usługi, jeszcze w czasie obowiązywania poprzednio zawartej Umowy o świadczenie subskrypcji poprzednio zawarta umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu

 4. W razie zaprzestania świadczenia określonych usług lub likwidacji tytułów objętych subskrypcją w okresie obowiązywania Umowy, Świadczeniodawca odmówi odnowienia Subskrypcji o czym powiadomi Użytkownika, zapewniając mu jednocześnie możliwość zawarcia nowej umowy subskrypcji, zgodnie z dostępną usługą.

VI PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1.
Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Użytkownikom

będącym konsumentami i na warunkach określonych poniżej:

a) w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z wyłączeniem sytuacji opisanych w niniejszym Regulaminie,
b) Poinformowania o odstąpieniu od Umowy Subskrypcji w postaci jednoznacznego oświadczenia o rezygnacji i odstąpieniu wysłanym na adres e-mail: kontakt@freedommedia.pl.

2. W razie odstąpienia, z zastrzeżeniem punktów wskazanych powyżej, cena zapłacona za Subskrypcję zostanie Użytkownikowi zwrócona nie później, niż w terminie 14-stu dni od dnia, w której Usługodawca uzyskał informacje o odstąpieniu.

3. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów
płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte do dokonania płatności.

VII WARUNKI TECHNICZNE USŁUGI

 1. Dla korzystania z Usługi Subskrypcji konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

 1. komputer lub tablet/smartfon z dostępem do Internetu,

 2. połączenie z siecią Internet,

 3. posiadanie przeglądarki internetowej w aktualnej wersji umożliwiającej wywołanie i przeglądanie stron www na ekranie komputera.

 4. zinstalowane oprogramowanie umożliwiające czytanie plików w formacie PDF

IX PRAWA AUTORSKIE ŚWIADCZENIODAWCY

1. Świadczeniodawca zastrzega, że wszystkie wiadomości i materiały prasowe

dostępne w Serwisie i udostępnione w ramach Usługi są jego własnością i podlegają ochronie wynikające z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik ma prawo do korzystania z nich jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie oraz korzystanie w innych formach z materiałów i wiadomości, z których Użytkownik korzysta dzięki Subskrypcji, wykracza poza granice dozwolonego użytku i jest zabronione.

2. Zakazane jest kopiowanie i udostępnianie treści osobom trzecim oraz jakikolwiek obrót tymi treściami, w szczególności udostępnianie Subskrypcji w taki sposób, aby każdy miał dostęp do treści nią objętych.

3. Zabronione jest każde inne rozpowszechnianie całości lub części treści objętych Subskrypcją. Wszelkie czynności związane z korzystaniem z treści objętych Subskrypcją wykraczające poza zakres objęty niniejszym regulaminem wymagają pisemnej zgody Świadczeniodawcy.

X REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje, w tym związane z korzystaniem Subskrypcji należy składać pisząc na adres redakcji : Warszawska Gazeta, ul. Domaniewska 37 lok. 23, 02-672 Warszawa lub na adres e-mail: kontakt@freedommedia.pl.

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14-stu dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie dokonana w takiej samej formie, w jakiej złożona została reklamacja.

3. Świadczeniodawca zastrzega możliwość czasowego wyłączania Usługi w całości lub w części w związku z niezbędnymi pracami technicznymi, na czas trwania tych prac, a także prawo do wprowadzania nowych zmian graficznych i funkcjonalnych serwisów. Wprowadzenie takich zmian nie stanowi zamiany samej usługi Subskrypcji.

4. Świadczeniodawca nie odpowiada za zmiany wprowadzone przez redakcje papierowych wydań czasopism udostępnianych w PDF-ach.

5. Świadczeniodawca nie odpowiada za brak dostępu do usługi subskrypcji wynikający z powodu działania siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie nagłe, wywołane siłami przyrody lub rozporządzeniami władz państwowych bądź innymi nadzwyczajnymi zdarzeniami, takimi jak wojna, rozruchy, pandemia, wprowadzenie ograniczeń w dostępnie do Internetu na podstawie zarządzenia władz itp. Świadczeniodawca dołoży wszelkich starań, aby w razie zaistnienie takich zdarzeń zminimalizować ich negatywne skutki.

XII PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Świadczeniodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. W ramach realizacji Subskrypcji, Świadczeniodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celu realizacji zamówienia, wystawienia faktury, rozpatrywania reklamacji, a także w innych celach dozwolonych przez prawo i związanych z realizacją Subskrypcji lub innymi czynnościami związanymi ze zleceniami otrzymanymi od Użytkownika.

3. W przypadku uzyskania przez Świadczeniodawcę informacji o korzystaniu przez Użytkownika z Usługi w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Świadczeniodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

4. Świadczeniodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
– nazwisko i imiona Użytkownika;
– adres zamieszkania lub pobytu;
– adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu;

– adres poczty elektronicznej;

– numer telefonu Użytkownika;

5. Udostępniając formularz rejestracyjny, Świadczeniodwca określa kategorie danych osobowych, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy Subskrypcji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować niemożnością zawarcia Umowy i korzystania z Subskrypcji w zakresie określonym niniejszym regulaminem.

6. Świadczeniodawca może przetwarzać również następujące dane eksploatacyjne, związane ze świadczeniem usługi Subsrypcji:

a) oznaczenia identyfikujące Użytkownika]

b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik;

c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Subskrypcji lub Usług związanych z Subskrypcją;

d) informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Subskrypcji lub Usług związanych z Subskrypcją.

7. Świadczeniodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, zabezpieczając je przed dostępem osób nieuprawnionych i wyznaczając konkretne osoby mające dostęp do tych danych.

8. Użytkownik ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Świadczeniodawca zastrzega, że ograniczenie jego uprawnienia do przetwarzania danych Użytkownika, ich usunięcie lub przeniesienie może spowodować uniemożliwienie realizacji Subskrypcji i/lub powiązanych z nią Usług, z których korzystał Użytkownik.

9. Użytkownik może realizować uprawnienia, o których mowa w ust. 8 powyżej, korzystając ze swojego Konta Użytkownika w Serwisie, pisząc na adres poczty elektronicznej: kontakt@freedommedia.pl. lub na adres siedziby Świadczeniodawcy.

10. Świadczeniodawca może, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych , powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkowników innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi utrzymaniowe i hostingowe.

11. Świadczeniodawca może udostępniać dane osobowe Użytkowników podmiotom zewnętrznym – organom podatkowym, podmiotom umożliwiającym realizację płatności.

XIII PLIKI „COOKIES”

1. Świadczeniodawca może używać plików „cookies”, kiedy Użytkownik odwiedza Serwis. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte w
witrynach i stronach internetowych są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska Użytkownika.

2. Świadczeniodawca może także umieszczać pliki „cookies” w celu monitorowania ruchu Użytkowników pomiędzy jej serwisami a
współpracującymi z Usługodawcą innymi serwisami internetowymi. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej. Wyłączenie przez Użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików „cookies” (zablokowanie, monitowanie) może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług oferowanych przez Świadczeniodawcę.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla Użytkowników dzięki linkom umieszczonym w serwisie.

XIV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych, Ustawy Prawo Prasowe oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Świadczeniodawca może dokonać zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Informacja o zmianie Regulaminu udostępniona będzie w Serwisie lub na podany przez Użytkowników adres poczty elektronicznej.

3. Regulamin w zmienionej postaci obowiązuje od chwili opublikowania w Serwisie. Świadczeniodawca może określić inny termin wejścia w życie zmian Regulaminu, nie wcześniejszy jednak niż dzień ich publikacji.

4. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji, w drodze mediacji lub dochodzenia roszczeń przed sądem polubownym. Szczegółowe informacje o sposobie dostępu do ww. trybów i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

5. Regulamin jest udostępniony za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia pobranie go, utrwalenie i wydrukowanie. Ponadto zostanie przesłany Użytkownikowi, który złożył zamówienie – wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

6. Regulamin w formie drukowanej jest dostępny w siedzibie Świadczeniodawcy pod adresem: ul. Domaniewska 37 lok. 23, 02 -672 Warszawa

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.07.2021 r.

W razie problemów prosimy pisać na adres mailowy:
kontakt@pl1.tv