[tdc_zone type=”tdc_content”][vc_row][vc_column][tdb_title tdc_css=”eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLXRvcCI6IjI1IiwiZGlzcGxheSI6IiJ9fQ==”][td_block_text_with_title]

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA STORNY

 1. Świadczeniodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym
  między innymi obowiązującego od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 2. Świadczeniodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
  – nazwisko i imiona Użytkownika lub jego login;
  – adres poczty elektronicznej.

 3. Udostępniając formularz rejestracyjny Świadczeniodawca określa dane osobowe Użytkownika, których podanie jest niezbędne w
  celu zawarcia umowy świadczenia Usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może skutkować niemożliwością świadczenia Usługi dostępu do serwisu i innych usług przez Świadczeniodawcę.

 4. W przypadku uzyskania przez Świadczeniodawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisów w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Świadczeniodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

 5. Świadczeniodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usług
  (dane eksploatacyjne):

  • oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w pkt. 3 niniejszego paragrafu;

  • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik;

  • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,

  • informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usług;

 6. Świadczeniodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, zabezpieczając je przed dostępem osób nieupoważnionych.

 7. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także
  prawo do przenoszenia, danych, prawo wniesienia sprzeciwu, wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.

 8. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 9. Użytkownik Usług wymagających rejestracji realizuje prawo, o którym mowa powyżej, korzystając własnego Konta Użytkownika.

 10. Świadczeniodawca może, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkowników innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe.

 11. Świadczniodawca może używać plików „cookies” kiedy Użytkownik odwiedza serwis. Pliki „cookies” są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska Użytkownika.

 12. Świadczeniodawca może także umieszczać pliki „cookies” w celu monitorowania ruchu Użytkowników pomiędzy serwisem Świadczeniodawcy a współpracującymi z nim innymi serwisami internetowymi. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi
  plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną. Świadczeniodawca zastrzega, że wyłączenie przez Użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików „cookies” może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług oferowanych przez Świadczeniodawcę.

 13. Świadczeniodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla Użytkowników dzięki linkom umieszczonym w serwisie.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA SUBSKRYPCJI

1. Świadczeniodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. W ramach realizacji Subskrypcji, Świadczeniodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celu realizacji zamówienia, wystawienia faktury, rozpatrywania reklamacji, a także w innych celach dozwolonych przez prawo i związanych z realizacją Subskrypcji lub innymi czynnościami związanymi ze zleceniami otrzymanymi od Użytkownika.

3. W przypadku uzyskania przez Świadczeniodawcę informacji o korzystaniu przez Użytkownika z Usługi w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Świadczeniodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

4. Świadczeniodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
– nazwisko i imiona Użytkownika;
– adres zamieszkania lub pobytu;
– adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu;

– adres poczty elektronicznej;

– numer telefonu Użytkownika;

5. Udostępniając formularz rejestracyjny, Świadczeniodwca określa kategorie danych osobowych, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy Subskrypcji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować niemożnością zawarcia Umowy i korzystania z Subskrypcji w zakresie określonym niniejszym regulaminem.

6. Świadczeniodawca może przetwarzać również następujące dane eksploatacyjne, związane ze świadczeniem usługi Subsrypcji:

a) oznaczenia identyfikujące Użytkownika]

b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik;

c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Subskrypcji lub Usług związanych z Subskrypcją;

d) informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Subskrypcji lub Usług związanych z Subskrypcją.

7. Świadczeniodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, zabezpieczając je przed dostępem osób nieuprawnionych i wyznaczając konkretne osoby mające dostęp do tych danych.

8. Użytkownik ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Świadczeniodawca zastrzega, że ograniczenie jego uprawnienia do przetwarzania danych Użytkownika, ich usunięcie lub przeniesienie może spowodować uniemożliwienie realizacji Subskrypcji i/lub powiązanych z nią Usług, z których korzystał Użytkownik.

9. Użytkownik może realizować uprawnienia, o których mowa w ust. 8 powyżej, korzystając ze swojego Konta Użytkownika w Serwisie, pisząc na adres poczty elektronicznej: kontakt@freedommedia.pl. lub na adres siedziby Świadczeniodawcy.

10. Świadczeniodawca może, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych , powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkowników innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi utrzymaniowe i hostingowe.

11. Świadczeniodawca może udostępniać dane osobowe Użytkowników podmiotom zewnętrznym – organom podatkowym, podmiotom umożliwiającym realizację płatności.

[/td_block_text_with_title][/vc_column][/vc_row][/tdc_zone]

W razie problemów prosimy pisać na adres mailowy:
kontakt@pl1.tv